Welsh

Beth yw Cynllun Diogelu Gwasanaethau Ariannol (FSCS)?

Yr FSCS yw cronfa ddiogelu'r DU pan fetho popeth arall i gwsmeriaid cwmnïau gwasanaethau ariannol awdurdodedig. Gallwn dalu iawndal os na all cwmni dalu hawliadau yn ei erbyn, neu ei fod yn annhebygol o allu gwneud hynny. Bydd hyn fel arfer yn digwydd am ei fod wedi rhoi'r gorau i fasnachu neu ei fod wedi'i ddatgan yn ddiffygdalwr.

Diduedd ac annibynnol

Rydym yn annibynnol ar y llywodraeth a'r diwydiant ariannol, a chawsom ein sefydlu o dan Ddeddf Gwasanaethau a Marchnadoedd Ariannol 2000, gan ddod yn weithredol ar 1 Rhagfyr 2001 (er ein bod yn dal i ymdrin â hawliadau sydd wedi codi cyn y dyddiad hwn). Nid ydym yn codi tâl ar ddefnyddwyr unigol am ddefnyddio ein gwasanaeth.

Beth rydym yn ei gwmpasu

Mae Cynllun Iawndal y Gwasanaethau Ariannol (FSCS) yn ymwneud â busnes gan gwmnïau a awdurdodir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol (FCA) a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (PRA), sef y cyrff gwarchod annibynnol a sefydlwyd gan y llywodraeth i reoleiddio gwasanaethau ariannol yn y Deyrnas Unedig a diogelu hawliau defnyddwyr. Gall cwmnïau Ewropeaidd (a awdurdodir gan reoleiddiwr eu gwladwriaeth gartref) sy'n gweithredu yn y DU gael eu cwmpasu hefyd.

Mae'r FSCS yn diogelu:

  • adneuon,
  • polisïau yswiriant,
  • broceriaid morgeisi (ar gyfer busnes ar 14 Ionawr 2005 neu wedi hynny), gan gynnwys yswiriant teithio cysylltiedig lle caiff y polisi ei werthu ar y cyd â gwyliau neu daith gysylltiedig arall (e.e. gan gwmnïau teithio a darparwyr gwyliau) (ar gyfer busnes ar 1 Ionawr 2009 neu wedi hynny);
  • busnes buddsoddi, a
  • cyllid y cartref (ar gyfer busnes ar 31 Hydref 2004 neu wedi hynny).

Mae terfynau i'r diogelwch sydd ar gael

Fel cronfa a ddefnyddir pan fetho popeth arall mae terfynau i'r hyn y gall yr FSCS ei wneud, a faint o iawndal y gall y Cynllun ei dalu. Mae ein rheolau yn nodi'r diogelwch y gall yr FSCS ei ddarparu. Mae'r rhain yn ffurfio rhan o FCA Handbook of Rules and Guidance, sydd ar gael o dan Redress, Compensation.


Jargon Buster

  • FCA

    The Financial Conduct Authority is the UK's regulator for the financial services industry.